ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne smøreguide er udformet af OK a.m.b.a., på baggrund af oparbejdet viden og indhentet relevant information. Guiden kan indeholde fejl, hvilket f.eks. kan skyldes mangelfulde oplys- ninger indhentet fra tredjemand. Såfremt OK bliver bekendt med fejloplysninger eller mang- ler i det i smøreguiden oplyste, vil disse hurtigst muligt blive rettet, uden at der dog på nogen måde vil blive rettet henvendelse til brugere der allerede har handlet i overensstemmelse med de mangelfulde oplysninger. Oplysningerne i smøreguiden er alene OK’s anbefalinger, og gives med forbehold for anbefalinger fra en motor-/udstyrs- eller maskinproducent. OK fraskriver sig ethvert ansvar for skader der måtte opstå som følge af fejl i smøreguiden, mang- lende advarsler om farligheden af produkter eller som i øvrigt kan henføres til brugerens benyttelse af smøreguiden, ligesom OK afskriver sig ethvert ansvar forbundet med langsom- melig tilretning af mangelfulde oplysninger i smøreguiden. OK’s ansvarsfraskrivelse omfatter både direkte tab som følge af tingsskader og personskader, såvel som indirekte eller afledte tab som f.eks. manglende omsætning eller mistet fortjeneste. Det er ingensinde tilladt at gen- give, opbevare, kopiere eller videregive nogle informationer eller lignende, hverken skriftligt eller visuelt, som indeholdes i smøreguiden. OK forbeholder sig enhver ret til udformningen såvel som indholdet af smøreguiden.